Welcome to CESTOBALL Federation of India

India Referees

Indian Referees

S.No Name State
1. Mr.Basavaraj Karnataka
2. Mr. Rajesh T.B. Karnataka
3. Mr. Deep Dat Assam
4. Ms. Shana Sulthana Assam
5. Ms. Sakshi Sharma Rajasthan
6. Mrs. Bhavana Singh Chowan Rajasthan
7. Mr. Kuparam Rajasthan
8. Mr. Ajay Telangana
9. Mr. S.Prem Kumar Telangana
10. Mrs. Sompa Tripura
11. Mr. Sudhakar Andra Pradesh
12. Mr. Ashish Gujarat
13. Mr. Bharath Sinh Gujarat
14. Mr. Prakash Karnataka
15. Mr. Ishab M Patel Gujarat
Upcoming Matches
1
Hello :)
Can I help you?
Powered by